حرف های آبدار

23000 تومان 20700 تومان

حرف های آبدار: مجموعه قصه های طنز برگرفته از کتاب لطائف الطوائف

نویسنده:سید سعید هاشمی

ناشر:عهدمانا