لاما لاما داد می زنه وسایلم مال منه؟

۵۵,۰۰۰ تومان

نویسنده و تصویرگر :  آنا دیودنی
برگردان به شعر :پیوند فرهادی

موجود

لاما لاما داد میزنه وسایلم ماله منه
لاما لاما داد می زنه وسایلم مال منه؟

۵۵,۰۰۰ تومان