فیزیک لعنتی – آلیس در سرزمین علوم

نویسنده:کارلو فرابتی

مترجم:لیلامینایی