کتاب کودک

یکی از مهم ترین و شیرین ترین دغدغه والدین انتخاب کتاب برای فرزاندان عزیزشان است که البته با توجه به تخصصی تر شدن روز به روز حوزه کتاب کودک، امر انتخاب نیاز به بررسی دقیق دارد. البته جای هیچ نگرانی وجود ندارد زیرا عمو کتابی در کنار شماست.

پدر و مادرها این روزها بهتر می دانند که محتوای کتاب کودکانه به رنج سنی کودکشان وابسته است و برای هر بازه سنی محتوای متفاوتی مورد نیاز است.

مطالعه بیشتر