باشگاه مغز ۱

 

باشگاه مغز 1: کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و بازتوانی مغزی در شانزده پله

نویسنده:تارارضاپور|حامد اختیاری

ناشر:مهرسا

 

55,000 تومان

موجود در انبار

باشگاه مغز ۱

55,000 تومان

این کتاب نوشته شده است تا شما، البته مغزتان، را یک لحظه هم تنها نگذارد. تمرینات در نظر گرفته شده در این کتاب از سویى و آموزش ها و نکات کاربردى از سوی دیگر، دست به دست هم داده اند تا در طى ۱۶ جلسه شما را در هفت حیطه ى شناختى مهم حافظه، توجه، مهارت هاى بصرى -فضایى، حل مساله و منطق، مهارت هاى محاسباتى، بازشناسى چهره و احساسات و مهارتهاى کلامى بیش از پیش توانمندسازند. در حقیقت خرید این کتاب به منزله ى ثبت نام شما در یک دوره ى بازتوانى مغزى است که حضور و مشارکت فعال تان در جلسات آن الزامى است.

وزن 348 g