دایناسورها چطور شب بخیر می گویند – قصه های قبل از خواب

22,000 تومان

نویسنده: جین یولن

مترجم: رضی هیرمندی

چکیده:

دایناسورها چه طور شب بخیر می‌گویند؟

وقتی مامان چراغ را خاموش می‌کند، دایناسور چه‌طور شب‌بخیر می‌گوید؟
وقت خواب است و بچه دایناسور به اتاقش رفته و باید بخوابد. آیا او دمش را محکم
به زمین می‌کوبد یا کف اتاق گرمب گرمب پا می‌کوبد و گریه‌ و زاری راه می‌اندازند؟
اما نه! دایناسورها کارهای بهتری بلدند.
اگر والدین قبل از خواب فرزندشان در کنار او بنشینند و برایش کتاب بخوانند، این کار
به صورت عادت درمی‌آید. با کتابخوانی کودک آرام‌تر شده و بهتر به خواب می‌رود.

از مجموعه کتاب‌های
قصه‌های قبل از خواب
اگر والدین قبل از خوابِ فرزندشان در کنار او بنشینند و برایش کتاب بخوانند،
این کار به صورت عادت درمی‌آید. با کتابخوانی کودک آرام‌تر شده و بهتر به خواب می‌رود.

موجود در انبار

قصه های قبل از خواب - دایناسورها چه طور شب بخیر می گویند؟
دایناسورها چطور شب بخیر می گویند – قصه های قبل از خواب

22,000 تومان