جورچین – مفهوم ارتباط

مترجم: واحد ترجمه نشر فنی ایران