بگذارید بخوابم گوسفندها ! – قصه های قبل از خواب

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: مِگ مکينلی

مترجم: رضی هیرمندی

چکیده :

بگذارید بخوابم گوسفندها‌ !
آموس شروع می کند به شمردن گوسفندها. اما فکر يک چيز را نکرده است.
آخر او چطور می تواند بخوابد وقتی تالاپ! تالاپ! گوسفندها می‌آيند پايين.
آيا اين قصه ی عجيب و غريب و پر از شلوغ بازی و شيطونی قبل از خواب می تواند
آموس را بخواباند. بايد خواند و ديد!

اگر والدین قبل از خوابِ فرزندشان در کنار او بنشینند و برایش کتاب بخوانند،
این کار به صورت عادت درمی‌آید. با کتابخوانی کودک آرام‌تر شده و بهتر به خواب می‌رود.

ناموجود

قصه های قبل از خواب _ بگذارید بخوابم گوسفندها!
بگذارید بخوابم گوسفندها ! – قصه های قبل از خواب

ناموجود