کلاس کوچولوها 1 : شیر کوچولو بازیگر می شود

نویسنده : زوزا وربوآ