کلاس کوچولوها ۱ : شیر کوچولو بازیگر می شود

نویسنده : زوزا وربوآ