کلاس کوچولوها ۸ : فیل کوچولو کاری می کند که نترسد

نویسنده : زوزا وربوآ